Energetický certifikát

Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov.

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti od A0+ po G.

energetický certifikát
revízia komína

Revízia komína

Je dobré si pripomenúť povinnosti fyzických osôb:

zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou

zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína

Energetický audit

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie).
Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov.
Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit môže by vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka). Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Energetický audit
Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.
Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.
Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu, alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.
Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu. Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

Revízia kotla

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča. Ten sa musí nachádzať v tej istej miestnosti ako samotný plynový kotol, nie však vo väčšej vzdialenosti ako 2 m.
V bežnej praxi sa revízia kotla a servisná prehliadka kotla mylne považujú za identické činnosti. V skutočnosti ide o dve úplne odlišné činnosti s rôznym rozsahom prác.
Revíziu plynového zariadenia smie vykonať jedine pracovník s osvedčením podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíznu prehliadku zariadenia.

Revízia kotla
Revízia elektrickej inštalácie

Revízia elektrickej inštalácie

Predmetom revízie elektrickej inštalácie je vykonanie podrobnej prehliadky, meraním a skúšaním zistiť stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom.
Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Projektové energetické hodnotenie

Je prvým z viacerých hodnotení budov z hľadiska ich hospodárnosti, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy.
Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku.
Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.
Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami.
To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy …
Zatrieďovanie budov nie je samoúčelné, okrem iného pomáha investorovi ale aj potenciálnemu kupcovi, alebo nájomníkovi získať okamžitú predstavu o nákladoch na prevádzku.
Rozdiely sú mnohonásobné už len medzi triedami A a C je to 3x čo znamená že v „C-éčkovom dome“ zaplatíme min. tri krát viac za teplo ako „Á-čkovom dome“. Za dlhšie obdobie sú to úspory skutočne vo vysokých čiastkach.

Projektové energetické hodnotenie

Získať energetický certifikát.

Pošlite nám žiadosť a my sa postaráme o zvyšok.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.